úvodkontaktmapa stránek

Geo Vision

Úvod > ÚSES a krajina

ÚSES a krajina

vymezování územních systémů ekologické stability podle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, autorizovaným projektantem ÚSES

Územní systémy ekologické stability

obrSpolečnost Geo Vision zpracovává dokumentace územních systémů ekologické stability různých stupňů podrobnosti (generely, plány, revize), a to jak systémů vyšší hierarchické úrovně (nadregionálního a regionálního významu), tak samozřejmě i lokálních ÚSES.

Aktuální vymezení systémů ekologické stability (generely a plány ÚSES) či revize dříve zpracovaných ÚSES podle platných metodických postupů patří mezi hlavní podklady při řešení pozemkových úprav a přípravě nových územních plánů obcí (např. ÚSES pro ÚP Špindlerův Mlýn, Kralovice, Velká Hleďsebe, Hranice, Aš, Dobřany, Borová Lada, Kvilda...).

Krajinné plánování

obrRevize ÚSES připravené pro potřeby obecních úřadů s rozšířenou působností (ORP Plzeň, Rokycany, Horažďovice, Sušice, Příbram, Přeštice, Stod) slouží jako závazné územně analytické podklady (ÚAP). Revize ÚSES připravujeme i pro Správy NP a CHKO – Český les (2006–2008), Šumava (2009–2011), Křivoklátsko, Kokořínsko ad. Mezi řešené zakázky patří také upřesňování hranic vybraných nadregionálních biocenter a biokoridorů na hranice pozemků (NRBC Vidrholec (golf Klánovice), NRBC Poustecká obora, NRBC Raškov, NRBK K161 – Novomlýnské nádrže) a posouzení záměrů v nich pro potřeby MŽP do nového okna a AOPK do nového okna.

Zpracování výstupů

Výstupy zpracováváme v digitální podobě pro geografické informační systémy (ESRI ArcGIS – formát shapefile - *.shp), případně pro potřeby CAD aplikací (formáty *.dwg, *.dxf).

Referenční projekty

  • EIA a hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000
  • Územní plán Špindlerův Mlýn
  • Generel RÚSES Plzeňského kraje
  • Hodnocení krajinného rázu
  • Revitalizace rašeliniště Soumarský most
  • Dendrologické průzkumy Americká zahrada
  • Mikulášské náměstí v Plzni