úvodkontaktmapa stránek

Geo Vision

Úvod > Hodnocení vlivů > Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – Územní plán Špindlerův Mlýn

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území – Územní plán Špindlerův Mlýn

(expertní činnost – posuzování vlivů na životní prostředí, hodnocení vlivů ÚP na lokality Natura 2000)
Odpovědní řešitelé: RNDr. Ondřej Bílek, RNDr. Ing. Miroslav Hájek
Zpracovatel územně plánovací dokumentace: Architektonické studio Hysek, s.r.o. do nového okna (Ing. arch. Oldřich Hysek)
Zadavatel: Město Špindlerův Mlýn do nového okna
Rok vypracování vyhodnocení: 2008-2010

obrNa zpracování Územního plánu města Špindlerův Mlýn jsme se podíleli již v přípravné fázi (průzkumy a rozbory) jako konzultanti, pro řešené území jsme připravili i nové vymezení ÚSES všech hierarchických úrovní (odborný garant RNDr. Ing. Miroslav Hájek). Ve fázi konceptu ÚP jsme na základě požadavků dotčených orgánů státní správy zpracovali vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) ve smyslu § 19 odst. 2 stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.).

Část A v rámci VVURÚ zpracovává osoba se zvláštní autorizací dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, část B pak osoba autorizovaná dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Hodnoceny byly dvě předložené varianty konceptu ÚP.

Část A – Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí (tzv. SEA) – je vypracována v rozsahu stanoveném přílohou stavebního zákona. Vyhodnocení SEA nejprve shrnuje celostátně stanovené cíle ochrany životního prostředí v řešeném území, dále popisuje jeho současný stav a zdůrazňuje ty charakteristiky prostředí, které mohou být uplatněním ÚP významně ovlivněny. Z vlivů přijetí ÚP na jednotlivé složky prostředí (půdu, vodu, ovzduší, faunu, flóru apod.) byly jako nejvýznamnější identifikovány negativní vlivy na půdní fond a lesy v Krkonošském národním parku, včetně předmětů ochrany evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO) Krkonoše.

CentrumVizualizaceVizualizace koncepce odjezdových tras z areálu do centra městaNapojení areálů Hromovka - Sv. Petr na centrální záchytné parkoviště

Část B – tzv. naturové vyhodnocení – byla zpracována podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny vzhledem k poloze města v území EVL Krkonoše a PO Krkonoše, které jsou součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Účelem bylo posoudit významnost vlivů ÚP na předměty ochrany (tj. evropsky významné druhy a přírodní stanoviště) a na integritu dotčených lokalit. Jako zásadní důsledek přijetí konceptu ÚP Špindlerův Mlýn bylo ve variantě 1 zjištěno prokazatelně významné negativní ovlivnění stanoviště acidofilních bučin a s velkou pravděpodobností i dopad na populaci lejska malého (Ficedula parva); ve var. 2 byly shledány jen mírné negativní dopady ÚP.

Části C–F Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byly zpracovány ve spolupráci s projektantem územního plánu (Architektonické studio Hysek, s.r.o. do nového okna, Plzeň). Účelem bylo komplexně vyhodnotit ÚP Špindlerův Mlýn z hlediska vyváženosti všech tří pilířů udržitelného rozvoje (příznivé životní prostředí – hospodářský rozvoj – soudržnost společenství obyvatel území).

Obě varianty konceptu ÚP byly z hlediska udržitelného ekonomického vývoje území i řešení důležitých problémů obyvatelstva srovnatelné, ve var. 2 však byly zjištěny výrazně menší nepříznivé vlivy na životní prostředí, přírodu a krajinu. VVURÚ doporučilo schválit ÚP Špindlerův Mlýn ve var. 2 s dílčími úpravami, umožňujícími předcházení kumulaci nežádoucích vlivů (omezení záboru a fragmentace lesních porostů, redukce terénních úprav atd.).

Podkladem pro hodnocení byl Koncept ÚP zpracovaný ve dvou variantáchVyhodnocení vlivů na předměty ochrany ptačí oblasti Krkonoše - výskyty lejska maléhoVyhodnocení vlivů ÚP na přírodní stanoviště chráněná v EVL Krkonoše

Referenční projekty

  • EIA a hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000
  • Územní plán Špindlerův Mlýn
  • Generel RÚSES Plzeňského kraje
  • Hodnocení krajinného rázu
  • Revitalizace rašeliniště Soumarský most
  • Dendrologické průzkumy Americká zahrada
  • Mikulášské náměstí v Plzni