úvodkontaktmapa stránek

Geo Vision

Úvod > Hodnocení vlivů > Projekty revitalizace – Rašeliniště Soumarský most

Projekty revitalizace – Rašeliniště Soumarský most

(expertní a projekční činnost)
Odpovědný řešitel: RNDr. Vladimír Zýval
Zadavatel: Správa NP a CHKO Šumava do nového okna
Rok vypracování projektu: 2000

Revitalizace rašeliništěTěžba rašeliniště (borkování) v lokalitě Soumarský most (k.ú. Volary) začala již na přelomu 19. a 20. století. V 60. létech 20. stol. bylo ložisko intenzivně roztěženo frézováním rašeliny na ploše 77,7 ha, přičemž byla celá těžená plocha nově odvodněna. Intenzivní těžba humolitu za působení s.p. Rašelina Soběslav kulminovala v 70. a 80. létech a trvala až do roku 2000. Především s ohledem na polohu těžebny v národním parku a v těsné blízkosti jednoho z nejcennějších území Šumavy – Vltavského luhu (v okrajových méně narušených částech rašeliniště se zachovaly např. zbytky blatkových a suchopýrových borů, podmáčených smrčin či smrkových olšin), rozhodla Správa NP a CHKO Šumava do nového okna obnovit ekologické funkce území.

Revitalizace rašeliništěRevitalizace rašeliništěRevitalizace rašeliništěRevitalizace rašeliniště

Podle požadavků zadavatele jsme již v roce 2000 na základě detailního průzkumu tehdejšího stavu vytěženého rašeliniště a zmapování jeho prostorové hydrologické struktury zpracovali návrh revitalizačních opatření. Cílem projektu byla především restaurace vodního režimu odvodněných ploch, obnova tvorby rašeliny a regenerace rašeliništní flóry i fauny na plochách zbavených vegetace. Projekt řešil plochu cca 85 ha, k úpravě bylo navrženo asi 25 km odvodňovacích kanálů.

Realizace opatření podle našeho projektu proběhla za autorského dozoru v letech 2003-2004. Vedle hrazení odvodňovacích kanálů bylo využito např. mulčování materiálem z šumavských vlhkých luk (snížení výparu, snížení kolísání teplot tmavého povrchu rašeliny - prevence přehřívání a vysýchání povrchu, podpora rozvoje vegetace a návratu původních druhů). Opětovným zavodněním došlo k nastartování žádoucích regeneračních procesů a znovuvytvoření přirozeného vegetačního krytu, zejména ostřico-mechových porostů, přecházejících do společenstev rašelinných březin.

Lokalita byla následně ponechána samovolnému vývoji. Dnešní stav revitalizovaných ploch ukazuje vysoký biologický potenciál celého území – dochází k postupné sukcesi vegetace včetně plošného rozvoje typických druhů rostlin (suchopýry, ostřice…). Z vzácnějších druhů fauny se na otevřených plochách vyskytují např. ptáci tetřívek obecný, bramborníček hnědý, loví zde kulíšek nejmenší, v okrajích hnízdí hýl rudý. Výhledově se očekává další sukcesní vývoj směrem k přírodním rašelinným biotopům a v souvislosti s jejich postupující obnovou je velmi pravděpodobný i výskyt dalších vzácných druhů.

V roce 2012 Správa NP a CHKO Šumava zpřístupnila Soumarské rašeliniště naučnou stezkou, která je zaměřena na historii těžby a revitalizace v území. Naučná stezka zahrnuje trasu poválkového chodníku v délce cca 1,5 km včetně vybudování vyhlídkové věže.

Revitalizace rašeliniště - výchozí stav v roce 2004Revitalizace rašeliniště - stav v roce 2004 - hrazení odvodňovacích kanálůRevitalizace rašeliniště - stav v roce 2004 - hrazení odvodňovacích kanálůRevitalizace rašeliniště - stav v roce 2004

Revitalizace rašeliniště - opětovné zatopení těžbou odvodněných plochRevitalizace rašeliniště - stav v roce 2009 - zarůstání ostřicemi a suchopýremRevitalizace rašeliniště - stav v roce 2009Revitalizace rašeliniště - stav v roce 2009 - zarůstání ostřicemi a suchopýrem

Revitalizace rašeliniště - odumírání bříz - blokování sukcese dřevin po zatopeníRevitalizace rašeliniště - odumírání bříz - blokování sukcese dřevin po zatopeníRevitalizace rašeliniště - stav v roce 2012 - vyhlídková věžRevitalizace rašeliniště - stav v roce 2012 - poválkový chodník

Revitalizace rašeliniště - stav v roce 2012 - postupné zapojování porostů suchopýrů a ostřicRevitalizace rašeliniště - stav v roce 2012 - zapojování porostů suchopýrů a ostřicRevitalizace rašeliniště - stav v roce 2012 - centrální část revitalizovaného rašeliniště z vyhlídkové věže

Referenční projekty

  • EIA a hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000
  • Územní plán Špindlerův Mlýn
  • Generel RÚSES Plzeňského kraje
  • Hodnocení krajinného rázu
  • Revitalizace rašeliniště Soumarský most
  • Dendrologické průzkumy Americká zahrada
  • Mikulášské náměstí v Plzni