úvodkontaktmapa stránek

Geo Vision

Úvod > Zahradní architektura > Sadové úpravy - Regionální inovační centrum elektrotechniky - RICE

Sadové úpravy - Regionální inovační centrum elektrotechniky - RICE

(sadové úpravy)
Odpovědní řešitelé: Ing. Tereza Loudová, Ing. Tereza Tomanová
Hlavní architekt projektu: Ing. arch. Daniel Němeček, Ing. arch. Pavel Němeček, CSc. (AS Projekt, spol. s.r.o.)
Hlavní inženýr projektu: Ing. Vlastimil Švarc (ARCADIS Bohemiaplan s.r.o. do nového okna)
Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni do nového okna, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Rok vypracování: DSP 2011

Regionální inovační centrum elektrotechnikyPředmětem návrhu jsou sadové úpravy předprostoru hlavního vstupu do budovy RICE, nově vzniklého atria a dalších vegetačních ploch v zázemí RICE a FEL ZČU.

Součástí reprezentativního předprostoru RICE jsou výsadby kvetoucích půdopokryvných keřů výšky do 0,8 m, které doplňují ve vymezené ploše 4 vlajkové stožáry a vstupní panel RICE. V ose hlavního vstupu bude vytvořen štěrkový pruh o šířce cca 0,75 m s použitím plaveného kačírku a v něm umístěn vstupní panel s bodovým nasvícením ze severní i jižní strany. Pokryvné keře jsou segmentovány do několika pruhů odlišených použitými druhy keřů.

Mezi venkovní severní i západní zdí RICE a přilehlou komunikací jsou navrženy ve vymezených vegetačních plochách výsadby nízkých půdopokryvných keřů. Členění těchto výsadeb vizuálně naváže na členění okenních segmentů navrhované budovy. V ploše půdopokryvných keřů podél západní strany RICE jsou navrženy dřezovce trojtrnné v kultivaru.

Nové atrium (mezi objektem RICE a stávajícími budovami FEL) bude využíváno pro reprezentativní účely, různé expozice popř. pořádání menších společenských akcí. Diagonálně mezi oběma vstupy do atria je navržena pěší trasa. V centrální části atria se objevuje čtvercová dlážděná plocha z betonové dlažby karamelové barvy lemovaná po obvodu mlatovou resp. pískovanou plochou. Oba použité povrchy optimálně dotvářejí barevnost celého atria i okolních budov. Uprostřed čtvercové plochy je dále vymezen prostor pro umístění plastiky s možností nasvícení použitého uměleckého objektu (objekt není součástí projektu). V atriu budou vhodně rozmístěny lavičky popř. další mobiliář podle aktuální potřeby (použití laviček a ostatních prvků ze zásob univerzity). Z hlediska výsadeb jsou v atriu použity druhy malokorunných stromů snášející částečné zastínění. Zpevněnou plochu v severní části atria pohledově odděluje stříhaný živý plot výšky 1,2-1,4 m z hlohyně šarlatové, který se dále objevuje také v těsném zázemí centrální zpevněné plochy. Dalším navrhovaným vegetačním prvkem jsou kombinované výsadby nízkých půdopokryvných keřů. Použity budou kompaktní nízké druhy snášející zastínění. Nízké keře budou v atriu doplněny kvetoucími trvalkami s půdopokryvnou funkcí.

Regionální inovační centrum elektrotechnikyRegionální inovační centrum elektrotechnikyRegionální inovační centrum elektrotechniky

Referenční projekty

  • EIA a hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000
  • Územní plán Špindlerův Mlýn
  • Generel RÚSES Plzeňského kraje
  • Hodnocení krajinného rázu
  • Revitalizace rašeliniště Soumarský most
  • Dendrologické průzkumy Americká zahrada
  • Mikulášské náměstí v Plzni