úvodkontaktmapa stránek

Geo Vision

Úvod > Zahradní architektura > Sadové úpravy - Rekonstrukce Mikulášského náměstí v Plzni

Sadové úpravy - Rekonstrukce Mikulášského náměstí v Plzni

(návrh veřejné zeleně)
Odpovědní řešitelé: Ing. Tereza Tomanová, RNDr. Ing. Miroslav Hájek, Ing. Dana Geršlová
Hlavní architekt projektu: Ing. arch. Karel Hanzlík
Hlavní inženýr projektu: Ing. Václav Hucl
Zadavatel: Město Plzeň do nového okna zastoupené Správou veřejného statku města Plzně do nového okna
Rok vypracování: DSP 2007, DZS 2009, realizace 2011-2012

Mikulášské náměstíMikulášské náměstí leží na území městské části Plzeň 2 - Slovany. Návrh veřejné zeleně vychází z projektu rekonstrukce Mikulášského náměstí zpracovaném Ing. arch. Karlem Hanzlíkem a Ing. Václavem Weinfurtherem v r. 1998. Původní řešení bylo výrazně upraveno především z hlediska kácených a ponechaných stromů a poměru zpevněných a zelených ploch.

Základním východiskem pro aktuálně zpracovaný návrh rekonstrukce náměstí se stala stávající obvodová lipová stromořadí, která jsou v návrhu dosazena. Nové stromy jsou navrženy v prolukách alejí popř. nahrazují stávající zdravotně poškozené a neperspektivní stromy. Výrazným a jakýmsi samostatným kompozičním prvkem je středová obdélníková zelená plocha náměstí s významnou pobytovou funkcí a regulovaným přístupem prostřednictvím čtyř kruhových trelážových konstrukcí s brankami umístěných v jednotlivých rozích. Centrem celé plochy je pobytový trávník s obvodovým pískovaným chodníkem a lavičkami. Chodníky jsou oboustranně lemovány stromořadím okrasných višní. Podél hlavní podélné osy sledují chodníky dále rabata s kombinovanou výsadbou kvetoucích polokeřů a trvalek. Celá středová plocha je ohraničena živým stříhaným plůtkem. Protiváhou dominantní budovy církevního gymnázia je nově umístěný pomník J. K. Tyla v závěru hlavní kompoziční osy. Celé prostranství před pomníkem má reprezentativní charakter s vodní plochou a fontánou. Parkové části Mikulášského náměstí je ponechán záměrně podhledný charakter s důrazem na přehlednost a z toho vycházející větší bezpečnosti objektu.

V zájmovém území byl proveden v rámci úvodních prací dendrologický průzkum s návrhem na kácení a ošetření ponechaných dřevin, který se stal také jedním z podkladů pro návrh navazujících sadových úprav.

Mikulášské náměstíMikulášské náměstíMikulášské náměstíMikulášské náměstí

Mikulášské náměstí - dobový snímek

Rekonstrukce parku na Mikulášském náměstí začala v roce 2011, celá realizace projektu včetně sadových úprav byla dokončena na podzim 2012. Celkové náklady se vyšplhaly na cca 36 mil. Kč. Rekonstrukce parku je všeobecně přijímána jako zdařilá a uchází se i o titul stavby roku Plzeňského kraje za rok 2012.

Referenční projekty

  • Park Slovanské údolí
  • Územní plán Špindlerův Mlýn
  • Generel RÚSES Plzeňského kraje
  • Hodnocení krajinného rázu
  • Revitalizace rašeliniště Soumarský most
  • Dendrologické průzkumy Americká zahrada
  • Mikulášské náměstí v Plzni