úvodkontaktmapa stránek

Geo Vision

Úvod > Zahradní architektura > Dendrologické průzkumy – NPP Americká zahrada v k.ú. Chudenice

Dendrologické průzkumy – NPP Americká zahrada v k.ú. Chudenice

(projekční činnost)
Odpovědní řešitelé: Ing. Tereza Tomanová, RNDr. Ing. Miroslav Hájek, Ing. Tereza Loudová
Zadavatel: Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR do nového okna, zastoupená správou CHKO Český les
Rok vypracování: 2010

Americká zahradaAmerická zahrada v Chudenicích je jedinečný dendrologicky významný objekt, v němž je zachován nejucelenější soubor introdukovaných dřevin ze Severní Ameriky u nás.

Areál zahrady slouží ke studiu ekologické valence introdukovaných dřevin v našich podmínkách tj. středoevropského klimatu. Tato dendrologická sbírka významných taxonů má významné přírodovědné i kulturní hodnoty.

Hlavním obsahem zpracované dokumentace je podrobný dendrologický průzkum s následným vyhodnocením dendrologického potenciálu řešeného objektu. Dokumentace je dále zpracována jako podklad pro regeneraci Americké zahrady v Chudenicích s vymezením východisek pro návrh navazujících úprav a stanovením ohrožujících vlivů objektu. Dalším cílem je návrh regenerace NPP Americká zahrada a jeho zapojení do trvale udržitelného rekreačního využívání krajiny při zachování dochovaných přírodních a historických hodnot. V rámci provedeného dendrologického průzkumu byl na základě provedených analýz (např. druhové složení zájmového území, původ dřevin, zhodnocení potenciálu zahrady z hlediska věkového stádia a sadovnické hodnoty) stanoven soubor opatření zajišťujících stabilizaci popř. zlepšení stavu dřevinných vegetačních prvků v objektu.

Americká zahradaAmerická zahradaAmerická zahradaAmerická zahrada

Americká zahrada

Referenční projekty

  • EIA a hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000
  • Územní plán Špindlerův Mlýn
  • Generel RÚSES Plzeňského kraje
  • Hodnocení krajinného rázu
  • Revitalizace rašeliniště Soumarský most
  • Dendrologické průzkumy Americká zahrada
  • Mikulášské náměstí v Plzni