úvodkontaktmapa stránek

Geo Vision

Úvod > Hodnocení vlivů

Hodnocení vlivů

hodnocení dopadů záměrů (staveb, činností, technologií) a koncepcí či strategií (včetně územních plánů atd.) na životní prostředí autorizovanou osobou podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Oznámení záměrů, dokumentace a posudky

obr Provádíme komplexní posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), případně strategické posuzování koncepcí (SEA) podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (zákon o posuzování vlivů), případně podle dalších právních předpisů (např. stavební zákon – posuzování vlivů územních plánů, zákon o ochraně přírody – lokality Natura 2000).

Na základě individuálních požadavků investorů a vyjádření dotčených orgánů státní správy zajišťujeme jak přípravu Oznámení záměrů pro zjišťovací řízení podle § 6 zákona, tak i samotné odborné posuzování záměrů (zpracování Dokumentace a Posudku EIA autorizovanou osobou podle ustanovení § 19 zákona).

V rámci procesu EIA zajišťujeme rovněž expertní a konzultační činnost (např. biologické průzkumy, hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000, hlukové a rozptylové studie, multikriteriální analýza variant, návrhy zmírňujících opatření).

Územní plánování a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

obrDále zpracováváme vyhodnocení vlivů územních plánů na udržitelný rozvoj území, zejména část A (Vyhodnocení vlivů na životní prostředí – SEA) a část B (Vyhodnocení vlivů na lokality Natura 2000). Ve spolupráci s projektanty ÚP se podílíme i na zpracování částí C–F (jevy sledované v územně analytických podkladech, SWOT analýza, vyhodnocení přínosu ÚP k naplnění priorit územního plánování atd.).

Související činnost

Referenční projekty

  • EIA a hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000
  • Územní plán Špindlerův Mlýn
  • Generel RÚSES Plzeňského kraje
  • Hodnocení krajinného rázu
  • Revitalizace rašeliniště Soumarský most
  • Dendrologické průzkumy Americká zahrada
  • Mikulášské náměstí v Plzni