úvodkontaktmapa stránek

Geo Vision

Úvod > Geologie a pedologie

Geologie a pedologie

expertní a konzultační činnost v oblasti ložiskové geologie, pedologie, geochemie a ukládání odpadů

Základní a ložisková geologie

obrSpolečnost Geo Vision se dlouhodobě zabývá hlavně ložiskovou geologií, tj. vyhledáváním a průzkumem zdrojů nerostných surovin (keramické suroviny, kaolíny, bentonity apod.), průzkumem ložisek stavebních materiálů (např. štěrkopísky, stavební kámen), výpočty zásob nerostných surovin, ekonomickým posouzením otvírky a těžby atd.

V rámci naší činnosti provádíme také činnosti z oboru základní geologie (geologické mapování všech měřítek, strukturní a tektonické mapování, mapování zakrytých terénů s využitím fytoindikace, mapy hydrogeologické a hydrologické struktury), geochemie (strukturní analýzy lokalit pro posouzení úložných poměrů, geochemické studium surovin, monitoring skládek odpadů) a pedologie (analýza bonitovaných půdně ekologických jednotek, výpočty odvodů za odnětí ze ZPF).

Stará důlní díla a deponie

obrMezi naše aktuální aktivity patří i ověřování stavu starých důlních děl a deponií po těžbě nerostných surovin (řešeno např. na Plzeňsku, Berounsku, Benešovsku, Havlíčkobrodsku, v okresech Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště, Znojmo). Vedle běžných postupů při tom využíváme také metod fytoindikace nebezpečných látek (těžké kovy apod.). Specializujeme se rovněž na hodnocení rizik ukládání odpadů.

Související činnost

Referenční projekty

  • EIA a hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000
  • Územní plán Špindlerův Mlýn
  • Generel RÚSES Plzeňského kraje
  • Hodnocení krajinného rázu
  • Revitalizace rašeliniště Soumarský most
  • Dendrologické průzkumy Americká zahrada
  • Mikulášské náměstí v Plzni