úvodkontaktmapa stránek

Geo Vision

Úvod > Aplikovaná ekologie

Aplikovaná ekologie

revitalizační projekty pro obnovu rovnováhy kulturní krajiny a přírodních ekosystémů, specializace na chráněná území, extrémní biotopy a problematiku odpadového hospodářství

Revitalizace a rekultivace

obrJiž od vzniku společnosti GeoVision s.r.o. se věnujeme problematice revitalizace krajiny, připravujeme projekty obnovy narušených ekosystémů v měřítku jednotlivých krajinných prvků (rašeliniště, mokřady, vodní toky, malé vodní nádrže) či krajinných celků (povodí apod.).

V poslední době jsme se zapojili do projektů v rámci programu REURIS do nového okna (revitalizace městských říčních prostor) – např. projekty revitalizací v nivách Plzeňských řek, ekologické podklady pro návrhy krajinářských parků apod.

Zabýváme se rovněž rekultivačními projekty a obnovou produkčních, ekologických i estetických funkcí krajiny devastované antropickými vlivy (lomy, výsypky, skládky, odkaliště, kontaminovaná území, těžebny rašeliny apod.)

Bioindikace a ekologický monitoring území

obrDále provádíme ekologické monitorování tradičními geochemickými a analytickými postupy (odběry / rozbory vzorků prostředí, monitoring skládek) i s využitím méně běžných metod bioindikace (geobotanika, hydrobiologie). Dlouhodobě řešeným úkolem je např. sledování fytoindikačních projevů chemické údržby komunikací ("solení") na okolní prostředí.

Plány péče o chráněná území

V neposlední řadě řešíme zakázky týkající se mapování krajiny (geobiocenologie, biotopy), připravujeme inventarizační průzkumy (botanické, zoologické, hydrobiologické průzkumy, fytocenologické mapování) či plány péče o zvláště chráněná území (NPR Boubín, NPR Bílá strž, NPR Vůznice, PR Krašov, PR Herštýn, PP Hora, EVL Kamenec).

Související činnost

Referenční projekty

  • EIA a hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000
  • Územní plán Špindlerův Mlýn
  • Generel RÚSES Plzeňského kraje
  • Hodnocení krajinného rázu
  • Revitalizace rašeliniště Soumarský most
  • Dendrologické průzkumy Americká zahrada
  • Mikulášské náměstí v Plzni